NEVADA LEADERS DELIVERED

Thank you Governor Steve Sisolak, Majority Leader Nicole Cannizzaro, and Speaker Jason Frierson for getting the Nevada Public Option across the finish line!

Public Option Nevada

THE NEVADA PUBLIC OPTION....

Babaan ang halaga ng pangangalaga at mga iniresetang gamot sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng estado sa pagbili

Payagan ang mga empleyado at kontraktor ng maliliit na negosyo sa pag-akses sa de-kalidad at abot-kayang health insurance

Pagbibigay ng abot-kayang pagpipilian para sa mga taong nawalan ng trabaho at hindi ma-aprubahan sa Medicaid

Walang gastos sa mga nagbabayad ng buwis dahil ang plan ang nagbabayad nito

Babaan ang gastos para sa lahat sa pamamagitan ng pagpuwersa sa mga kumpanya ng insurance na makipagkumpetensya para sa iyong negosyo

Ginagarantiyahan na ang mga taga rural Nevada ay may kalidad at abot-kayang pagpipilian

Get the one-pager: English / Spanish

Tagalog